HANDVEST VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016

(bekend als de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’)

Dit handvest voor de bescherming van persoonsgegevens (hierna ’het Handvest’) beschrijft de verbintenis van Lab Estetik Srl (hierna ‘het Bedrijf’) – 13 rue Champ Lionne 7600 Péruwelz – btw:BE 0725 490 219, uitgegeven door Leone Laetitia als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de persoonsgegevens van zijn gebruikers.Dit Handvest is opgesteld om u vertrouwd te maken met de praktijken en voorwaarden waaronder het Bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en opslaat (hiernade ‘Gegevens’).

U vindt er de beschrijving terug van de verschillende Gegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken of die u ons kunt verstrekken wanneer u de site https://www.indigonails.be (de ‘Site’), waarop onze producten worden verkocht, bezoekt en/of gebruikt.De term ‘Site’ verwijst uitsluitend naar de site https://www.indigonails.be.

Gezien de permanente evolutie van de wet- en regelgeving op het gebied van technologie en bescherming van persoonsgegevens, kan dit handvest worden bijgewerkt.

Indien een van de clausules van dit Handvest nietig of in strijd met de regelgeving zou worden verklaard, zal deze als niet-geschreven worden beschouwd, maar niet leiden tot de nietigheid van de andere clausules van dit Handvest.

Dit Handvest is van toepassing op de Gegevens die worden verzameld:

Door het loutere surfen op de Site.

Via de e-mails die tussen het Bedrijf en uzelf worden uitgewisseld of via enig ander elektronisch berichtensysteem.

Wanneer u een gebruikersaccount op de Site aanmaakt.

Wanneer u een bestelling op de Site plaatst.

Wanneer u zich op de Newsletter van de Site (hierna 'Newsletter') abonneert.

Het Handvest is niet van toepassing op informatie die door derden of via door derden beheerde sites wordt verzameld, ook niet via apps of contents (inclusief advertenties) die de gebruiker doorverwijzen naar de Site.Wij vragen u dit Handvest inzake de verwerking van uw Gegevens aandachtig te lezen en informeren u dat het surfen op onze Site noodzakelijkerwijs de aanvaarding van dit Handvest impliceert.Indien u dit Handvest niet onderschrijft, verzoeken wij u onze Site te verlaten.Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de gegevens die aan het Bedrijf worden meegedeeld, conform zijn.Indien nodig kunt u ze corrigeren en bijwerken op de klantenpagina in de rubriek ‘Mijn account’.

 

1. WELKE GEGEVENS VERZAMELT HET BEDRIJF?

Naargelang van de aard en het doel van uw interactie met het Bedrijf (aanmaken van een gebruikersaccount, inschrijven voor de Newsletter, invullen van contactformulieren en tijdens eventuele telefonische contacten) kunnen wij de volgende Gegevens verzamelen:

Uw e-mailadres, dat u steeds wordt gevraagd wanneer u een gebruikersaccount wilt aanmaken, contact met ons wilt opnemen via de contactformulieren en/of onze Newsletter wenst te ontvangen.

2. HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

De Gegevens kunnen op verschillende manieren op de Site worden verzameld.

De Gegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld wanneer u ze ons verstrekt via de op de Site beschikbare formulieren voor contactname, het aanmaken van een gebruikersaccount of de inschrijving voor de Newsletter en/of wanneer u telefonisch contact met ons opneemt.Wanneer u op deze verschillende manieren contact met ons opneemt, kan een kopie van uw contact met het Bedrijf, inclusief de e-mailadressen, worden gemaakt en gearchiveerd.

Het Bedrijf verzamelt ook bepaalde gegevens op indirecte wijze door middel van cookies/trackers.Wij verzoeken u kennis te nemen van ons Handvest van cookies, bedoeld om u een beter inzichtte geven in die technologieën en de manier waarop ze worden gebruikt.

3. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

Bent u een gewone gebruiker, dan verzamelen wij uw Gegevens om:

- U onze Newsletter en/of gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen toe te sturen als u daarmee heeft ingestemd.

- De bestellingen te beheren en het contract uit te voeren.

- De veiligheid en traceerbaarheid van de aankopen op de Site te vrijwaren.

- U informatie over uw account te verstrekken (onder meer aankoopfacturen, overzicht van de bestellingen).

- Uw aanvragen via de contactpagina te beheren.

- U de mogelijkheid te bieden een mening over de producten en/of de Site te geven.

- U te informeren over de veranderingen betreffende de Site of ons producten- en dienstenaanbod.

- Onze rechten en plichten die in de contracten met de gebruikers zijn vastgelegd en voor andere wettelijke doeleinden, na te leven. Wij kunnen ook gebruikmaken van cookies of trackers.

- Om het browsen te beveiligen en uw gebruikerservaring te verbeteren, onder meer door de herkenning vande gebruikersnaam en het wachtwoord die u al heeft aangegeven, zodat u ze niet telkens moet invoeren op de pagina’s van de Site waarop ze vereist zijn.De weigering ervan zal iedere bestelling op de Site beletten (Identificatie onmogelijk).

- Het verkeer en de gegevens op de Site te analyseren teneinde het aantal gebruikers van de Site te meten, het gebruik van de Site te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de Site snel kan inspelen op uw aanvragen.

Weigering om een of meer formulieren op de Site correct in te vullen kan de toegang tot bepaalde pagina's blokkeren, in het bijzonder die met betrekking tot het bestellen van producten of diensten.

4. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

Uw Gegevens worden verwerkt door het personeel en de medewerkers van het Bedrijf die instaan voor:

- het beheer van de Site (bestellingen en verzendingen);

- de ondersteuning (om al uw vragen te beantwoorden);

- de facturering.

Bovendien kunnen uw Gegevens in het kader van onze activiteiten en voor verwerkingsdoeleinden aan onderaannemers, dienstverleners of andere derden worden verstrekt, meer bepaald:

het hostingbedrijf (contactgegevens worden verder vermeld).

Iedere actor neemt een vertrouwelijkheidsplicht in acht inzake het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Voor het beheer van de betalingen en teneinde de ervaring van zijn gebruikers te vergemakkelijken, biedt het Bedrijf de volgende betalingsmethodes voor aankopen op de Site :

- online betaling via Creditcard, Visa, Bancontact, Maestro,beveiligd door Mollie

- online betaling via PayPal;

- betaling via overschrijving;

- Bpost, Mondial relay

- betaling in de winkel.

- Google and Facebook

Het Bedrijf heeft geen toegang tot uw gebruikers-ID noch bankrekeningnummers.Alle transacties zijn met SSL-codering beveiligd, wat zowel de identiteit van de betalingsinstelling als de vertrouwelijkheid van de gegevens vrijwaart.

Voor de verzending van onze Newsletters worden onze e-mailingcampagnes beheerd via de diensten van Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac – 75012 Paris, France, RCS Paris 524 536 992 00059.

Alle hierboven genoemde onderaannemers, dienstverleners, Partners of andere derden zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en de bescherming van de Gegevens in acht te nemen en ze uitsluitend te verwerken voor de doeleinden waarvoor wij ze aan hen verstrekken.

Uw Gegevens kunnen worden verstrekt aan een koper of andere opvolger in geval van een fusie, overdracht, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, verkoop of overdracht van alle of een deel van de activa van het Bedrijf als gevolg van onzekerheden of faillissement, vereffening of enig ander proces in het kader waarvan de Gegevens van de gebruikers van het Bedrijf tot de overgedragen activa behoren.

Tot slot kunnen wij uw Gegevens ook openbaar maken :

- Om te voldoen aan enig door de heersende wetten vereist mandaat, inclusief overheids- of regelgevende verzoeken.

- Als wij van oordeel zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk of vereist is om de rechten, de eigendom of veiligheid van het Bedrijf, zijn klanten of andere belanghebbenden te beschermen.

Deze mogelijke openbaarmaking behelst de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en namaak.

De Site kan links naar andere sites en sociale netwerkplatforms bevatten die op servers van derden worden beheerd door personen of organisaties waarover het Bedrijf geen enkele controle heeft.Bijgevolg kunnen wij geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop uw Gegevens op de servers van die derden worden opgeslagen of gebruikt. Wij raden u aan kennis te nemen van het toepasselijke handvest voor de bescherming van de persoonsgegevens van elke website van derden waartoe u via de Site toegang zou hebben, om te beoordelen hoe uw Gegevens zullen worden gebruikt.

5. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Het Bedrijf bewaart uw Gegevens slechts zo lang als nodig is voor de in artikel 3 vermelde doeleinden. Deze bewaartermijn verschilt naargelang van de betrokken gegevens en kan variëren met de aard en het doel van de gegevensverzameling.Ook bepaalde wettelijke verplichtingen leggen een specifieke bewaartermijn op.

Bent u op de Newsletter geabonneerd, dan bewaren wij uw e-mailadres tot u zich uitschrijft.

Als u een verzoek indient om uw persoonlijke Gegevens te verwijderen, zal uw gebruikersaccount op de Site worden gedeactiveerd, geanonimiseerd en vervolgens volledig verwijderd aan het einde van de bovengenoemde termijnen, vanaf de dag dat u het verzoek heeft ingediend.Tot slot worden de Gegevens die door middel van cookies of trackers worden verzameld, opgeslagen voor maximaal zes (6) maanden voor cookies of trackers die het publiek meten (met uitzondering van die van Google Analytics die de duur op veertien (14) maanden vaststelt) en voor dertien (13) maanden voor de andere.Buiten de bovengenoemde bewaartermijnen worden uw Gegevens geanonimiseerd om ze enkel voor statistische doeleinden te bewaren.

6. HOE WORDEN UW GEGEVENS BESCHERMD?

Uw gegevens worden op een beveiligde en door een firewall en antivirus beschermde server bewaard.Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Gegevens te waarborgen tegen onopzettelijk verlies en ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.Gezien de bijzonderheden van het internet is het voor ons echter onmogelijk om de optimale veiligheid van de informatie-uitwisselingen op dit netwerk te garanderen.Wij streven ernaar uw Gegevens te beschermen, maar kunnen de absolute veiligheid van de informatie die naar de Site wordt verzonden, niet garanderen.U stemt ermee in dat u uw Gegevens op eigen risico verzendt.Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de vertrouwelijkheidsparameters of veiligheidsmaatregelen die op de Site van kracht zijn.U stemt er dan ook mee in dat de veiligheid van uw informatie ook uw verantwoordelijkheid is.Het is bijvoorbeeld uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord voor uw gebruikersaccount geheim te houden.Geef het in geen geval aan derden door.Wees ook voorzichtig bij het vrijgeven van informatie in openbare delen van de Site, die door gelijk welke gebruiker van de Site kan worden geraadpleegd.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN?

U kunt kiezen op welke manier de Gegevens die u ons verstrekt, worden gebruikt :

- U kunt op de site browsen zonder Gegevens te verstrekken.Mogelijks kunt u dan bepaalde functies van de Site niet gebruiken en, meer bepaald, geen aankopen doen (als u een gewone gebruiker bent) en/ofzaken op de Site downloaden.

- U kunt weigeren uw bank- of PayPal-gegevens en/of uw postadressen te verstrekken.In dit geval kunt u geen aankopen doen op de Site.

- U kunt ervoor kiezen om de Newsletter en onze gepersonaliseerde aanbiedingen niet meer te ontvangen:dan hoeft u alleen nog maar in te loggen op uw gebruikersaccount van de Site of op de link in de e-mail die u wordt toegestuurd, te klikken.

In ieder geval heeft u de mogelijkheid om uw gebruikersaccount te allen tijde te raadplegen ofuw Gegevens bij te werken en u voor onze Newsletter uit te schrijven indien u zich had ingeschreven.Overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Europese verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming (‘AVG’), hebt u het recht op inzage en rectificatie van uw Gegevens.

Bovendien geniet u, met inachtneming van de door de vermelde regelgeving bepaalde voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:

- van een recht op wissing van uw Gegevens (behalve de boekhoudkundige gegevens waarvan de wetgeving een bewaartermijn van 10 jaar vereist);

- een recht op beperking van de verwerking van uw Gegevens;

- een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw Gegevens voor gerechtvaardigde redenen, overeenkomstig artikel 21 van de AVG-verordening;

- een recht op overdraagbaarheid van de Gegevens die u heeft aangereikt (voor geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd op de toestemming of de uitvoering van een contract).

 

Cachegeheugen browser en cookies

Als u problemen hebt om u te verbinden, probeer het cachegeheugen van uw webbrower te legen en de cookies te verwijderen. Cookies zijn kleine bestanden opgeslagen op uw computer die specifieke gegevens (zoals uw wachtwoorden en uw voorkeuren eigen aan websites, uw bestellingen) bewaren.  

Hoe het cachegeheugen van uw webbrowser legen en de cookies verwijderen?Hulp hier